ЛИЦЕНЦИРАНО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ